طراح سوله – طراحی سوله ارزان و نقشه سوله

طراح سوله – طراحی سوله ارزان و نقشه سوله

در بحث ساخت سوله بهینه و ساخت سوله ارزان مهم ترین و اساسی ترین قسمت همان طراحی سوله می باشد. پس ما به عنوان یک کارفرما باید ابتدا بشناسیم که طراح سوله کیست و با یک طراح سوله فنی و یک مهندس سوله حرفه ای که تخصص او طراحی سوله می باشد ارتباط بر قرار […]

ادامه مطلب